Súdny znalec, oceňovanie nehnuteľností, znalecký posudok – Ing. Michal Mozolík

LEGISLATÍVA

  Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (Zákon č. 382/2004 Z.z.)

  Predmet úpravy

  Tento zákon upravuje podmienky výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, práva a povinnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ako aj podmienky činnosti znaleckých ústavov, a pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri výkone ich činnosti.

  Základné ustanovenia

  Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

  Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

  Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedie ministerstvo. Zoznam obsahuje samostatný oddiel na zápis znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Oddiel na zápis znalcov sa člení na odbory, ktoré sa ďalej členia na odvetvia.

  Identifikačné znaky

  Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku a preukaz, ktorým sa na požiadanie oprávnenej osoby preukazuje. Oprávnená osoba je zadávateľ a každý, kto poskytuje súčinnosť.

  Každý písomne vyhotovený znalecký, tlmočnícky alebo prekladateľský úkon, vyúčtovanie a výpis z denníka opatrí znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname odtlačkom úradnej pečiatky. Odtlačok úradnej pečiatky sa nesmie používať na osobné účely.

  Znalecká činnosť

  Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

Comments are closed.

Súdny znalec, oceňovanie nehnuteľností, znalecké posudky – Ing. Michal Mozolík