Súdny znalec, oceňovanie nehnuteľností, znalecký posudok – Ing. Michal Mozolík

NEBYTOVÝ PRIESTOR

  Pre ohodnotenie nebytového priestoru sú potrebné nasledovné podklady:

  1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
  2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa nebytový priestor nachádza (môže byť vytvorená aj cez www.katasterportal.sk)
  3. Doklad o veku domu (vydá správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o nebytový priestor vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku jednak pre dom, jednak pre nebytový priestor (nadstavbu alebo vstavbu)
  4. Nadobúdacie doklady aktuálneho vlastníka nebytového priestoru (napr. kúpna zmluva)
  5. Pôdorys nebytového priestoru (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný)
  6. Nájomné zmluvy na nebytový priestor, alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom

Comments are closed.

Súdny znalec, oceňovanie nehnuteľností, znalecké posudky – Ing. Michal Mozolík