Súdny znalec, oceňovanie nehnuteľností, znalecký posudok – Ing. Michal Mozolík

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

  Pre ohodnotenie prevádzkovej budovy sú potrebné nasledovné podklady:

  1. List vlastníctva – aktuálny (može byť vytvorený cez www.katasterportal.sk)
  2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí budova a na priľahlé pozemky (môže byť vytvorená cez www.katasterportal.sk)
  3. Doklad o veku budovy  - kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o budovu s nadstavbami alebo prístavbami, tak sú potrebné doklady o veku jednak pôvodnej budovy, jednak pre jednotlivé nadstavby alebo prístavby, poprípade doklad o celkovej rekonštrukcii budovy
  4. Projektová dokumentácia budovy
  5. Nájomné zmluvy na budovu ako celok alebo jej časti (ak existujú aktuálne živé nájmy), alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom)
  6. Výmer za daň z nehnuteľností - pre nehnuteľnosti schopné dosahovať výnos formou prenájmu
  7. Zmluva na poistenie stavby - pre nehnuteľnosti schopné dosahovať výnos formou prenájmu
  8. Ostatné zmluvy spojené s užívaním nehnuteľnosti - pre nehnuteľnosti schopné dosahovať výnos formou prenájmu (zmluva o zriadení vecného bremena, predkupného práva a ostatné.),

Comments are closed.

Súdny znalec, oceňovanie nehnuteľností, znalecké posudky – Ing. Michal Mozolík