Súdny znalec, oceňovanie nehnuteľností, znalecký posudok – Ing. Michal Mozolík

PODKLADY

Podklady pre vypracovanie znaleckých posudkov

Znalecký posudok vypracovávam na základe vlastných podkladov (obhliadka nehnuteľnosti -tzn. zameranie a zakreslenie nehnuteľnosti, fotodokumentácia) a podkladov dodaných objednávateľom.

Objednávateľ poskytuje najmä dokumenty preukazujúce vlastníctvo nehnuteľnosti (list vlastníctva, katastrálna mapa, prípadne geometrický plán), vek a účel využívania nehnuteľnosti (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ..) a iné doklady. Kópie týchto dokumentov sa do znaleckého posudku vložia ako jeho príloha a slúžia na zaistenie preskúmateľnosti posudku.

Pre vypracovanie znaleckého posudku je potrebné predložiť originály listín (tzn. nie ich kópie), ktoré sú vrátené zadávateľovi posudku po vypracovaní znaleckého posudku. Pri obhliadke nehnuteľnosti je potrebné sprístupnenie celej nehnuteľnosti, tzn. nie len jej časti (napr. u bytov je súčasťou bytu aj pivničný priestor vlastníka bytu, u rodinných domov s viacerými „bytovými“ jednotkami je potrebné urobiť obhliadku celého rodinného domu). Znalecký posudok nie je možné vyhotoviť bez obhliadky a to aj napriek ubezpečeniam zadávateľa posudku o technickom stave objektu, resp. poskytnutiu „overenej a aktuálnej“ fotodokumentácie.

Podklady, ktoré potrebujem od objednávateľa na vypracovanie znaleckého posudku sú závislé od viacerých faktorov, najmä od:

 • typu hodnotenej nehnuteľnosti (byt, rodinný dom, pozemok, hala,..)
 • zvolenej metódy výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (stanoví znalec)
 • stavu nehnuteľnosti (po kolaudácii, rozostavaná stavba,..)
 • účelu, pre ktorý bude znalecký posudok vypracovaný (nepeňažný vklad do spoločnosti,..)
 • osobitných požiadaviek objednávateľa (napr. ohodnotenie vykonať podľa geometrického plánu pri rozostavanej stavbe, ktorá nie je zapísaná v katastri nehnuteľností)

Z uvedeného je zrejmé, že podklady pre znalecký posudok sú rôzne a závisia od konkrétnej nehnuteľnosti. Objednávateľ je samozrejme po prvotnej informácii o predmete ohodnotenia  informovaný o potrebných dokladoch, bez ktorých nie je možné posudok vyhotoviť. Znalec samozrejme nemôže donútiť objednávateľa, aby požadované podklady zabezpečil (napr. z finančných dôvodov, z časových dôvodov a pod.), ale bez niektorých podkladov znalecký posudok nemožno vypracovať. Príklad môže byť list vlastníctva a katastrálna mapa pre zriadenie záložného práva (tzv. hypotekárny úver z banky). List vlastníctva a katastrálnu mapu (ak je spracovaná vo vektorovej forme) možno pre znalecký posudok použiť aj z katastrálneho portálu, avšak tieto nie sú určené pre právne účely (vzhľadom na spôsob aktualizácie katastrálneho portálu) a pre potreby banky sú nedostačujúce, tzn. objednávateľ bude musieť pre potreby banky tieto podklady aj tak zabezpečiť.

Na doleuvedených stránkach nájdete bežné podklady, ktoré objednávateľ poskytuje znalcovi pre ohodnotenie rôznych nehnuteľností:

 • byt
 • nebytový priestor
 • rodinný dom
 • rozostavaný rodinný dom
 • prevádzková budova
 • pozemok
 •  

  Comments are closed.

  Súdny znalec, oceňovanie nehnuteľností, znalecké posudky – Ing. Michal Mozolík