Súdny znalec, oceňovanie nehnuteľností, znalecký posudok – Ing. Michal Mozolík

ROZOSTAVANÝ RODINNÝ DOM

  Pre ohodnotenie rozostavaného rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady:

  1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený aj cez www.katasterportal.sk)
  2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom, aj na priľahlé pozemky – v prípade že rozostavaná stavba už je zakreslená v katastrálnej mape, alebo
  3. Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu)
  4. Stavebné povolenie – s vyznačením právoplatnosti
  5. Projektovú dokumentáciu stavby (kompletnú) – overenú v stavebnom konaní

Comments are closed.

Súdny znalec, oceňovanie nehnuteľností, znalecké posudky – Ing. Michal Mozolík